NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach

jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przyjmuje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Statut szkoły zawiera cele i zadania szkoły zgodne z określonymi w ustawie o systemie oświaty. Szkoła zapewnia zgodność działalności dydaktyczno - wychowawczej z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz wytycznymi MEN. Działalność dydaktyczna szkoły realizowana jest w oparciu o aktualne rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania, podstawy programowej kształcenia ogólnego, warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników.

Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania opracowany odrębnie dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Kadra nauczycielska składa się z wykwalifikowanych pedagogów, absolwentów wyższych uczelni. Kwalifikacje kadry pedagogicznej w pełni zgodne są z rodzajem prowadzonych zajęć określonych w przydziale czynności.

Baza szkolna zapewnia pełna realizację zadań statutowych szkoły. Budynek posiada salę gimnastyczną, 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę, boiska sportowe do gier zespołowych, plac zabaw, szatnie oraz zaplecze kuchenne. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się codziennie o godz. 8:15. Uczniowie mogą przebywać w szkole od godz. 6:30 do godz. 16:00, korzystając z oferty kół przedmiotowych oraz zajęć proponowanych przez świetlicę.

 

 

Szkoła zapewnia:

 • bezpłatne kształcenie
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w ramach projektów unijnych
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • możliwość wyrównywania szans edukacyjnych
 • naukę w grupach zapewniających indywidualne podejście do ucznia
 • bogate zaplecze dydaktyczne
 • atrakcyjne wycieczki
 • wyjazdy na basen
 • miłą i przyjazna atmosferę
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • opiekę świetlicową
 • naukę w estetycznych salach
 • pracownię komputerową
 • stołówkę szkolną