NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

 

Nauczanie przedmiotu jakim jest wychowanie do życia w rodzinie szczegółowo reguluje i określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.).

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

 

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i wypełniania ról. Realizując treści programowe, szkoła ma za zadanie:

- wspierać wychowawczą rolę rodziny

- promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności

- kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne

 

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. 

 

Zajęcia WDŻ będą wspierały Państwa – jako rodziców. 

List do rodziców uczniów nt. zajęć wychowanie do życia w rodzinie

 

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, tylko wtedy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach (druk jest dostępny w sekretariacie szkoły). Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji w bieżącym roku szkolnym są zobowiązani do obecności na lekcjach. 

 

Na realizację zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na realizację tych zajęć należy przeznaczyć liczbę godzin nie mniejszą niż liczba godzin przewidziana dla szkół publicznych, przy czym zajęcia te mogą być organizowane tak jak w szkołach publicznych, czyli w oddziałach albo w liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.

 

Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia - fakt uczęszczania odnotowuje się na świadectwie szkolnym jako “uczestniczył/a”.

 

Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych.

Prezentacja - szkoła podstawowa - zagadnienia poruszane na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

 

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

1. Rodzina

2. Dojrzewanie

3. Seksualność człowieka

4. Życie jako fundamentalna wartość

5. Płodność

6. Postawy

 

Podstawa programowa:

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Wychowanie-do-zycia-w-rodzinie

 

Zajęcia odbywają się na podstawie Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej “Wędrując ku dorosłości”, autorstwa: Teresy Król.

Program nauczania sp4 ewydanie

Program nauczania sp5 ewydanie

Program nauczania sp6 ewydanie

Program nauczania sp7 ewydanie

Program nauczania sp8 ewydanie

 

W nauczaniu przedmiotu wykorzystywane są podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa  RUBIKON autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie, wyd. RUBIKON uzupełnione o materiały wydawnictwa TAURUS autorstwa Bożeny Strzemiecznej “Moje dorastanie”. Wychowanie do życia w rodzinie, wyd. Taurus Edukacja i Kultura.

 

Dodatkowe informacje o WDŻ dla rodziców i nauczycieli

 

 

REZYGNACJA_Z_ZAJEĆ_wychowanie_do_zycia_w_rodzinie.pdf


 

Monika Stobierska 

nauczyciel WDŻ