NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6:30 do 16:30

 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabiania prac domowych.

W naszej świetlicy szkolnej są prowadzone następujące zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, i inne
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie różnorodnych tekstów; wierszy, opowiadań, baśni, bajek, konkursy, inscenizacje,)
 • wzbogacające posiadanej wiedzy (czytanie książek popularno-naukowych, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry gydaktyczne i edukacyjne
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu - „dokończ zdanie“ i inne)
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, odrabianie zadań domowych)
 • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy tematyczne, programy artystyczne)
 • zwiększające sprawność ruchową (gry i zabawy zręcznościowe i ruchowe, ćwiczenia, gry zespołowe itp.
 • relaksujące (zabawy wyciszające, oglądanie filmów,)

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRATKOWICACH

 

 1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, głównie dla dzieci rodziców pracujących, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe.
 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole.

 

 1. Założenia organizacyjne
 1.  Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6:30 do 16:30.
 2.  Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: wzajemnego bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie ucznia na zajęciach świetlicowych może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
 4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.
 6. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 7. W świetlicy dzieci nie powinny korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub osoby przez nich wyznaczone, których dane znajdują się na Karcie Zgłoszenia.
 9. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy i jednocześnie przejęcia pełnej odpowiedzialności za nie).
 10. Każdy samodzielny powrót dziecka do domu wymaga pisemnej deklaracji z dokładnym określeniem dnia i godziny opuszczenia świetlicy lub telefonicznego zgłoszenia tego faktu jednemu z wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły
 11. Każdorazowy odbiór wychowanka świetlicy z terenu szkoły lub placu zabaw należy zgłosić wychowawcy świetlicy.
 12. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informację w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy świetlicy.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ŚWIETLICY

7:30 – 9:00 – gry i zabawy wg zainteresowań dzieci, przygotowanie do lekcji (zajęcia ciche).

11:55 – 13:15 – gry i zabawy świetlicowe, zajęcie dydaktyczne, gry i zabawy aktywizujące.

13:15 – 14:45 – zajęcia ciche (odrabianie zadań domowych, ciche czytanie książek, zajęcia plastyczne).

14:45 – 16:30 – gry i zabawy świetlicowe, zajęcia ruchowe i relaksacyjne.         

 

 Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy

(Obowiązuje od 1 września 2020 r.)

1. W okresie pandemii, na świetlicy, dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa czyli zachowywać dystans lub mieć zasłonięte usta i nos.

2. Przed wejściem na świetlicę należy dezynfekować ręce.

3. Na świetlicy nie będzie zabaw grupowych w klockach.

4. Będą realizowane zajęcia plastyczne przy stolikach. Materiały do takich zajęć przynoszą dzieci.

5. Dzieci będą mogły grać w gry planszowe w grupie swoich kolegów z klasy.

6. Mogą korzystać z gier komputerowych i X-box ( bez tańców)

7. Przewidziany jest także czas na odrabianie zadań domowych i przygotowanie się do lekcji pod opieką nauczyciela.

8. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS dzieci będą także przebywać na podwórku szkolnym.